14. tra. 2022.

Savjet za vas

Izvansudski postupak stečaja potrošača

autor

Igor Škrgatić

Direktor Be-On Savjetovanje

Izvansudski postupak stečaja potrošača jedan je od tri vrste osobnog stečaja. U članku ćemo ukratko objasniti što je to osobni stečaj potrošača te detaljnije objasniti izvansudski postupak stečaja.

Osobni stečaj potrošača

Postupak stečaja potrošača ima za cilj poštenog potrošača osloboditi od obveza koje preostanu nakon unovčenja njegove imovine i raspodjele prikupljenih sredstava vjerovnicima. Nepošten potrošač je primjerice onaj koji je dostavio neistinit i netočan popis svoje imovine. Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje, a smatra se da je nesposoban za plaćanje ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kn (čl. 5. st. 3. ZSP).

Uz navedeno, da bi se osoba smatrala potrošačem, ona:
– ne smije imati više od 20 vjerovnika,
– njene obveze iz obavljanja djelatnosti ne smiju prelaziti iznos od 100.000,00 kn,
– ne smije imati obveze iz radnih odnosa koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti i
– ne smije biti pokrenut stečajni ili predstečajni postupak (čl. 4. st. 3. ZSP).

Razlikujemo: izvansudski, redovni sudski i jednostavni stečajni postupak. O jednostavnom stečajnom postupku smo pisali u prethodnom članku: “Kako izaći iz blokade i jednostavni stečaj potrošača“.

Izvansudski postupak stečaja potrošača

Izvansudski postupak stečaja potrošača može se provesti prije postupka stečaja potrošača radi sklapanja izvansudskog sporazuma potrošača i vjerovnika (čl. 8. ZSP).

Za provođenje izvansudskog postupka stečaja potrošača nadležni su posrednici u savjetovalištima (čl. 9. st. 1. ZSP). Savjetovalištima se smatraju ustrojstvene jedinice Financijske agencije, skraćeno FINA, i druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje tih poslova (čl. 9. st. 2. ZSP).

Izvansudski postupak pokreće se zahtjevom za provedbu izvansudskog postupka koji može podnijeti potrošač ili svaki njegov vjerovnik na propisanom obrascu (čl. 12. ZSP). Potrošač uz zahtjev prilaže popis imovine i obveza te dokaz o postojanju stečajnog razloga, a vjerovnik izričiti pristanak potrošača te isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja njegove tražbine (čl. 12. ZSP).

Izvansudski postupak traje najduže 30 dana, od dana sastanka navedenoga u pozivu za sudjelovanje, a iznimno navedeni rok može biti produžen za dodatnih 30 dana (čl. 18. ZSP). On završava izdavanjem potvrde da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio ili sklapanjem izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika. Izvansudski sporazum ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu, ali nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili (čl. 20. ZSP).

Financijska agencija je, stupanjem na snagu Zakona o stečaju potrošača 1. siječnja 2016. godine započela s provođenjem izvansudskog postupka stečaja potrošača pred savjetovalištem.

Od 1. siječnja 2019. godine izvansudski postupak pred savjetovalištem više nije obavezni postupak za potrošače koji žele pokrenuti stečaj potrošača pred nadležnim općinskim sudom.